Hlzweiler.LandkreisSaarlouis.dl.png
   
4.png
   
von-Hlzweiler.de.WorldWideWeb.dl.png
   
Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

Lehenausrufen (1)

(Heinz Bernard)

Villen Mädchjan unn ach alden Juffann iss dòòmòòls enn uralde Sidde graad rechd kumm, edd „Lehenausrufen.“  Die fi:ad in i:arem U.aschbrung bis in de Keldenzeid s`rigg. Nòò unn nòò hadd sich dadd ganze imma nòmmòòl va:ännad, awwa ennd iss imma gleich bliif: heiradsfäich Buuwen unn Mäddcha sinn s´sammenginn wo:ad, unn ma hadd se effendlich b´kannd g`mach..

Die Buuwen wo 18 Jo:a ald wòò:ad sinn, hann die ganz Sach in de Hand g´holl. Schunn enn paa Wuchen fo:a da Faasend hann die Buuwen, die wo edd Saan im Jo:agang hodden, sich s´sammeng´sidsd fo:a alles se organisi:aren. Dadd Lehnkommitee hadd s`e:aschd enn Lischd medd allen unvaheiradden Buuwen unn Jung:g´sellen aus emm Dorf  uffgeschdelld, unn dann ään vann de leddijen Mäddcha unn den alden Juffann. Unn jedsd hadd ma Pää:acha gebilld. Die Kommiteela hann jo g´na:u gewuschd, we:a medd weem ge:en will orra well schunn häämlich meddenanner geen. Horren enn paa Buwwen am selwijem Mäddchin Schbaß – viileichd weil edd soo scheen orra soo reich wo:a -  unn hann edd fo:a Lehn hann wollden, dann hann se emm Komitee Geld gebood, unn we:a amm määschden bezaald hadd, deem hann sed dann zugedääld. Die Mäddcha sinn dann rejelrechd fakääfd wo:ad. Sich sellwa hann se nadi:alich se:aschd bediind. Noo Maria Lichdmess unn fo:a da 40 tääjichen Faschdenzeid harred nu:a noch een Feschd ginn, wo ma sich soo richdich ausdoowen kunnd: de Faasend, unn doo hadd ma jo missden enn Mäddchin hann fo:a uff de Musigg. Also hadd ma am Sunndach foa da Faasend  edd Lehnenausruufen g´mach. Ach inn Hellzwella hadd ma frija den Brauch kannd. Medd Musigg iss dadd Komitee durch edd Dorf g´zoo unn noo unn noo iss da Zuch imm greeßa wo:ad, bis faschd edd ganz Dorf s´sammen wo:a. Amm innaschden Burren wo:a da greeschd Bläds woo se all hin gang sinn, doo hann se hald g´mach.. Wie die Buwwen medd de Lischden uwen Läädawaan gegrawweld sinn fo:a ausseruufen, doo wo:a alles muggsmeis:chin schdill. Ma wo:a jo g´schbannd uff de Pää:acha. Dann issedd loßgang. De:a e:aschd Ausrufa hadd ganz hard durch enn blechenen Drichda geruuf: „Eich ginn! Eich ginn!“ Die Leid unnen hann g´schra:id: „Giff weem de wilschd!“ – Dann sinn de Pää:acha zugedääld wo:ad: „ Eich ginnem Gloosen Pidd Scheijoogen Marie dies Jo:a zu:a Lee, edd näggschd Jo:a zu:a häälich Eeh.“

Heinz Bernard

   

Search

   

Who's Online

Aktuell sind 685 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß