Hlzweiler.GemeindeSchwalbach.dl.png
   
1.png
   
Hlzweiler.LandkreisSaarlouis.dl.png
   
Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

Lehenausrufen (1)

(Heinz Bernard)

Villen Mädchjan unn ach alden Juffann iss dòòmòòls enn uralde Sidde graad rechd kumm, edd „Lehenausrufen.“  Die fi:ad in i:arem U.aschbrung bis in de Keldenzeid s`rigg. Nòò unn nòò hadd sich dadd ganze imma nòmmòòl va:ännad, awwa ennd iss imma gleich bliif: heiradsfäich Buuwen unn Mäddcha sinn s´sammenginn wo:ad, unn ma hadd se effendlich b´kannd g`mach..

Die Buuwen wo 18 Jo:a ald wòò:ad sinn, hann die ganz Sach in de Hand g´holl. Schunn enn paa Wuchen fo:a da Faasend hann die Buuwen, die wo edd Saan im Jo:agang hodden, sich s´sammeng´sidsd fo:a alles se organisi:aren. Dadd Lehnkommitee hadd s`e:aschd enn Lischd medd allen unvaheiradden Buuwen unn Jung:g´sellen aus emm Dorf  uffgeschdelld, unn dann ään vann de leddijen Mäddcha unn den alden Juffann. Unn jedsd hadd ma Pää:acha gebilld. Die Kommiteela hann jo g´na:u gewuschd, we:a medd weem ge:en will orra well schunn häämlich meddenanner geen. Horren enn paa Buwwen am selwijem Mäddchin Schbaß – viileichd weil edd soo scheen orra soo reich wo:a -  unn hann edd fo:a Lehn hann wollden, dann hann se emm Komitee Geld gebood, unn we:a amm määschden bezaald hadd, deem hann sed dann zugedääld. Die Mäddcha sinn dann rejelrechd fakääfd wo:ad. Sich sellwa hann se nadi:alich se:aschd bediind. Noo Maria Lichdmess unn fo:a da 40 tääjichen Faschdenzeid harred nu:a noch een Feschd ginn, wo ma sich soo richdich ausdoowen kunnd: de Faasend, unn doo hadd ma jo missden enn Mäddchin hann fo:a uff de Musigg. Also hadd ma am Sunndach foa da Faasend  edd Lehnenausruufen g´mach. Ach inn Hellzwella hadd ma frija den Brauch kannd. Medd Musigg iss dadd Komitee durch edd Dorf g´zoo unn noo unn noo iss da Zuch imm greeßa wo:ad, bis faschd edd ganz Dorf s´sammen wo:a. Amm innaschden Burren wo:a da greeschd Bläds woo se all hin gang sinn, doo hann se hald g´mach.. Wie die Buwwen medd de Lischden uwen Läädawaan gegrawweld sinn fo:a ausseruufen, doo wo:a alles muggsmeis:chin schdill. Ma wo:a jo g´schbannd uff de Pää:acha. Dann issedd loßgang. De:a e:aschd Ausrufa hadd ganz hard durch enn blechenen Drichda geruuf: „Eich ginn! Eich ginn!“ Die Leid unnen hann g´schra:id: „Giff weem de wilschd!“ – Dann sinn de Pää:acha zugedääld wo:ad: „ Eich ginnem Gloosen Pidd Scheijoogen Marie dies Jo:a zu:a Lee, edd näggschd Jo:a zu:a häälich Eeh.“

Heinz Bernard

   

Search

   

Who's Online

Aktuell sind 750 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß