von-Hlzweiler.de.WorldWideWeb.dl.png
   
1.png
   
Hlzweiler.GemeindeSchwalbach.dl.png
   
Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv
 

D` Muschdarung

(Heinz Bernard)

Da Zi:ungsdach wo:a fo:a die jung Buuwen enn Feschddaach. Da gans Jo:agang iss g´schlossen noo Saalui maschi:ad, weil dadd die neggschd Garnisons:schdadd wo:a. Doo sinn se dann all g´muschdadd wo:ad, unn wehe deem, de:a woo durchg´fall iss, de:a woo nidd g´zoo wo:ad iss, de:a hadd mißden uff Schleichweejen hemm, de:a hadd sich g´schaamd wii´n Beddsa:ichadd. Iwwa deenen unn iwwa sein Famill hadd sich dann edd gans Dorf  de Schniss varobbd. „Wadd soll de:a nu:a hann, daß senn nidd g´zoo hann?“ dadd wo:a die groß Froo.

Awwa die annan, die Ziiungsbuuwen, wie ma se g´nannd hadd, die wo:aren schdolz wiin Oskaa. Die G´schäffda in Saalui, die hann g´nau:u g´wuschd, wann soon Ziiungsdach wo:a. Die horren sich all g´richd. Noo da Ziiung hann sich die Buuwen all enn Schdroohuud meddem Schdreis:chin unn farwijen Bäänann unn enn Schbadzi:aschdeggen  kääfd. Ann da Farf vann den Bännann kunnd ma g´na:u g´sinn, woo de:ajenich hin gezoo wo:ad iß. Schdolz unn gligglich sinn se dann durch Laudann noo Hellzwella maschi:ad unn hann die aldb´kannden Soldadenlidda g´sung, unn noo jeda Schdroof hann se g´sung: „Sie haben uns gezogen zur schönen Infandrie“ orra Ardellrie orra Kavellrie. Bei den leschden wo:aren na vill. Die määschden wo:aren jo Bauannbuuwen, die woo gudd medd Pää:a kunnden immgeen. Wo:a awwa ääna bei de Garde g´zoo wo:ad, dann wo:ara Haan im Korf. Vann Wirdschafd zu Wirdschafd sinn se g´zoo, aang´fong:g bei Liisen-Kaddchin imm Innaschden Dorf bis zum Schdrauß-Mads imm Ewwaschden Dorf. Zwischen den enzellnenn Wirdschafden sinn se dann merrem grooßen Korff vann Haus se Haus gang unn hann Eija unn Schbegg g´sammeld, die wo dann inn da näggschd Wirdschafd vadriggd wo:ad sinn.

 

Die B´geischderung wo:a awwa nidd imma soo. Schunn zu Napoleoons Zeiden wo:aredd Sidde, daß sich die Reichen fo:a i:aren Buu enn Schdellfadreeda kääfd hann. Aaarem Deiwelln harredd jo g´nuch ginn, deenen edd egaal wo:a, woo se hann mißden schaffen, de Haubdsach se horren ebbes se essen. Wie dadd gang iss willen da wisden. Die Seelenvakeufa, soo hadd ma die g´nannd, die woo dadd G´schäffd g´deigseld hann, die harredd iwwarall ginn. Inn jeedem Dorff horren die B´kannden, die woo iinen g´saad hann, woo soon arma Deiwel se finnen iss, de:a woo fo:an paa Gulden fo:a enn Reichen bei de Soldaaden gedd. Inn a Wirdschaffd issa dann bei Schnabs unn Bi:a unna Handfoll Greiza iwwag´mach wo:ad unn hadd medd drei booglija Greiza de Vadraach innaschrief. Amm nägschden Daach hadd da Uffdrachgewwa enn safdich Rechnung bräsendi:ad gried, awwa nidd de leddschd. Edd wo:a jo nidd g´saad, obba bei da Muschdarung ach g´holl wi:ad. Zuu deem Termiin iß dann da Vamiddla meddem „Remplacanden“, soo hadd ma die Stellvadreeda genannd, noo Saaluis. Zum Gligg wo:ara ach dauchlich. Direggd sinn die Zween bei de Noddaa unn hann enn Vadraach g´mach. Medd allem drumm unn draan hadd die gans Sach 223 Gulden unn 52 Greiza koschd. Doofaan hadd da Schdellvadreeda nu:a gnabb 100 Gulden ausbezaald griid. Dadd wo:a Goddseidang:g fo:a 100 Joa nimme graad soo. Weil die Joo:agäng soo grooß wo:aren, hann se bei da Muschdarung mißden Loosa ziin. We:a enn hooch Numma g´zoo hodd, de:a wo:a freig´schdelld, de:a horredd „grooß Loos g´zoo“. Aus de:a Zeid schdammd de:a Ausdrugg. Die Freischdellung hodd awwa 7 Gulden koschd, unn die hodd nidd Jeeda. Also hann die Reichen sich soon Freiloos fann Ääm abkaafd unn hann noch gää:a enn paa Gulden druffg´leed.

Heinz Bernard

   

Search

   

Who's Online

Aktuell sind 716 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß